صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جلد اول

جلسه اول 28 مرداد 1358

جلسه دوم 28 مرداد 1358

جلسه سوم 29 مرداد 1358

جلسه چهارم 29 مرداد 1358

جلسه پنجم 30 مرداد 1358

جلسه ششم 30 مرداد 1358

جلسه هفتم 31 مرداد 1358

جلسه هشتم 31 مرداد 1358

جلسه نهم 11 شهریور 1358

جلسه دهم 12 شهریور 1358

جلسه یازدهم  13 شهریور 1358

جلسه دوازدهم 14 شهریور 1358

جلسه سیزدهم 15 شهریور 1358

جلسه چهاردهم 18 شهریور 1358

جلسه پانزدهم 21 شهریور 1358

جلسه شانزدهم 22 شهریور 1358

جلسه هفدهم 24 شهریور 1358

جلسه هجدهم 25 شهریور 1358

جلسه نوزدهم 27 شهریور 1358

جلسه بیستم 27 شهریور 1358

جلسه بیست و یکم 28 شهریور 1358

جلسه بیست و دوم 28 شهریور 1358

جلسه بیست و سوم 29 شهریور 1358

جلسه بیست و چهارم  30 شهریور 1358

جلسه بیست و پنجم 31 شهریور 1358

جلسه بیست و ششم 31 شهریور 1358

جلسه بیست و هفتم 1 مهر 1358

جلسه بیست و هشتم 1 مهر 1358

جلسه بیست و نهم 2 مهر 1358

جلسه سی ام 3 مهر 1358

جلسه سی و یکم 4 مهر 1358
 

جلد دوم

جلسه سی و دوم  ٥ مهر 1358

جلسه سی و سوم 5 مهر 1358

جلسه سی و چهارم 5 مهر 1358

جلسه سی و پنجم 5 مهر 1358

جلسه سی و ششم 5 مهر 1358

جلسه سی و هفتم 5 مهر 1358

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید